logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Trzy grafiki dwa przedstawiają orła jak w godle Polski trzecia grafika to flaga Polski.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.


Gmina Ksawerów będzie aplikować o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach tego Programu.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Uczestnicy programu będą mieli możliwość nieodpłatnego skorzystania z wsparcia asystenta w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.

 

ilość odwiedzin: - 341