logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowe Urzędu Gminy Ksawerów

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy w Ksawerowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW Urzędu Gminy Ksawerów

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, (Art. 3.2.4 Ustawy)
 • niektóre załączone treści np. przetargowe, gazeta echo gminy, infografiki programów rządowych, materiały audiowizualne itp., nie zostały wytworzone przez publikującego (art. 3.2.4 Ustawy)
 • niektóre załączone treści są opisowymi dokumentami tekstowo-graficznymi (plany, mapy)

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Używając klawisza "CTRL" oraz "-" i "+" można skalować treść.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kilańczyk, sekretariat(at)ksawerow.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 213 80 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Urzędu Gminy Ksawerów usytuowana jest w części biurowej pięciokondygnacyjnego budynku położonego w miejscowości Ksawerów przy ulicy Kościuszki 3h.
Do części biurowej prowadzi jedno ogólnodostępne wejście z zadaszonym podestem (z trzema schodami) oraz przedsionkiem. Do drzwi wejściowych prowadzi również podjazd (pochylnia) zaopatrzona na całej jej długości w poręcz -przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi czy osób starszych. Pierwsze drzwi wejściowe do przedsionka i drugie zamykające przedsionek nie są automatyczne. Są to drzwi dwuskrzydłowe oszklone, z jednym otwieranym skrzydłem.
Na parterze budynku w hallu znajduje winda elektryczna osobowa o wymiarach wewnętrznych: ~ 0,85 m x 1,20 m, z drzwiami przesuwnymi (w świetle: 0,80 m) W windzie nie ma zamontowanych modułów głosowych. Są natomiast na panelu sterującym: na przyciskach oznaczających poszczególne kondygnacje oraz na przycisku alarmowym - oznaczenia alfabetem braille`a.
Na parterze usytuowana jest siedziba Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów, lokal użytkowy, działający jako punkt kasowy banku oraz klatka schodowa Na pierwszej kondygnacji oprócz pomieszczeń urzędu usytuowana jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się poszczególne referaty Urzędu Gminy Ksawerów. Korytarze na wszystkich kondygnacjach, drzwi wejściowe do poszczególnych pomieszczeń i same pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W budynku na II kondygnacji znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking przeznaczony dla interesantów działających w budynku instytucji, w części dla mieszkańców lokali mieszkalnych usytuowanych w części mieszkalnej budynku. Na parkingu – w bliskim sąsiedztwie podjazdu do drzwi wejściowych wyznaczone zostało jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Nadmieniamy, że niniejszy opis dostępności architektonicznej nie uwzględnia zagadnień związanych z innymi aspektami pomocowymi dla osób niepełnosprawnych (osób niepełnosprawnych ruchowo, osób posiadających dysfunkcje o charakterze sensorycznym: niewidomi i niesłyszący oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie) jakie mogłyby być potencjalnie zastosowane w budynku użyteczności publicznej jakim jest siedziba urzędu, czyli np.: informacji głosowych, pętli indukcyjnych (środków wspomagania słuchu), możliwości tłumaczenia języka migowego, odpowiedniego dla tych niepełnosprawności oznakowań pomieszczeń, korytarzy (przy pomocy alfabetu braille`a, oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych), informacji o przechodzeniu przez obszary kontroli, o prawie wstępu z psem asystującym, itd.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą bardziej dostępną i użyteczną.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5 oraz CSS 2.1.

Podstawy prawne

Dążymy do tego, by serwis spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut "title" oraz "alt", opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten mógł zostać pominięty.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, tablety, projektory itp. (mobile-friendly).

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • Windows 10 Narrator, w nowym systemiw windows 10 jest wbudowany czytnik ekranu, tzn. Narrator. Aby uruchomić narratora należy wcisnąć kombinację klaiwszy windowsgraficzne przedstawienie przycisku+CTRL+ENTER (oraz ponownie aby wyłączyć)
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.
 • CHROME, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika itp.
 • EDGE, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika itp.

Dokładamy wszelkich starań aby załączane materiały i dokumenty były dostępne do odczytania za pomocą standardowych darmowych aplikacji. Poniżej linki do darmowego oprogramowania służącego do przeglądania plików: