logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

ZASŁUŻENI MIESZKAŃCY

odznaka Zasłużony dla Gminy Ksawerów

Odznaczenie ,,Zasłużony dla Gminy Ksawerów” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Gminy Ksawerów. Odznaczenie jest nadawane osobom szczególnie zasłużonym, na zasadach określonych Uchwałą Nr XLVIII/318/2002 Rady Gminy Ksawerów z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania odznaczenia ,,Zasłużony dla Gminy Ksawerów”.

ZYGMUNT KORTYŃSKI

Prekursor i organizator Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa – stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Ksawerów, które inicjowało wiele akcji gospodarczych i kulturalnych. Inicjator Powstania Gminy Ksawerów w 1997 r. Dzięki Jego zaangażowaniu, inicjatywie społecznej przystąpiono do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ksawerowie oraz do budowy hali sportowej. Nie bez znaczenia była również Jego pomoc przy pozyskiwaniu środków pomocowych na w/w inwestycje oświatowe. Stojąc na czele TRK przyczynił się do powołania w 1991 r. Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu i Kanalizacji w Ksawerowie. Jako radny Gminy Ksawerów wykazał zainteresowanie i zaangażowanie w prace adaptacyjne budynku tzw. Domu Nauczyciela z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Zdrowia w Ksawerowie. Swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym służył wszystkim mieszkańcom udzielając porad w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

JANINA BARTOSZEWSKA

Wieloletni zasłużony społecznik z terenu gminy Ksawerów. Pracę społeczną Pani Janina prowadziła z wielkim zaangażowaniem w wielu dziedzinach. W latach 1976-80 reprezentowała gminę Ksawerów w Wojewódzkiej Radzie Narodowej, a w latach 1984-90 w Radzie Narodowej M. Łodzi. Pełniła funkcję radnego gminy Pabianice i Ksawerów w latach 1974-76 i 1990-94 i od 1998 r. Od 1953 r. aktywnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich w Ksawerowie. Od 1993 r. w ramach działalności ,,Wspólnoty Polskiej” w Łodzi organizowała przyjazdy dzieci z polskich z Białorusi i Ukrainy na teren gminy Ksawerów. W 1981 r. była współinicjatorem utworzenia Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa. Aktywnie włączyła się w społeczne działanie na rzecz rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ksawerowie. W 1997 r. aktywnie włączyła się w tworzenie Gminy Ksawerów. Była prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w parafii Ksawerów, od momentu jego utworzenia w 1992r. Ponadto aktywnie działała w zakresie rozwoju świadomości lustracyjnej Ksawerowa. Odnalezione dokumenty źródłowe były tematem licznych spotkań i odczytów dla młodego pokolenia. Liczne kontakty z młodzieżą wzbudzały szacunek i poważanie. W 1990 r. przyznano p. Bartoszewskiej medal ,,Serce Dziecku”, przyznawany przez Kapitułę Dziecięcą. Animator ruchu kulturalnego i wzór społecznika dla wszystkich mieszkańców gminy.

TADEUSZ GRALA

Pan Tadeusz Grala cieszy się wyjątkowym szacunkiem wśród społeczności lokalnej za gospodarską troskę i skuteczność w podejmowaniu działań na rzecz poprawy infrastruktury na terenie Kolonii Woli Zaradzyńskiej. Z jego inicjatywy zostały utworzony i pod Jego kierownictwem wypełniły swoją społeczną misję: w latach 1985-93 Społeczny Komitet Budowy Gazociągu; w latach 1993-94 Społeczny Komitet Budowy Wodociągu; od 1994r. Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji. W wyniku Jego negocjacji i starań na ul. Wolskiej utworzono nawierzchnie asfaltową oraz została wytyczona nowa ulica ułatwiająca przepływ ścieków z Kolonii Woli Zaradzyńskiej do ul. Wschodniej w Ksawerowie. Ponadto Pan T. Grala motywował mieszkańców do współfinansowania i wykonywania prac fizycznych podczas realizacji powyższych inwestycji. Swoim doświadczeniem i autorytetem wspomagał skutecznie działania Społecznego Komitetu Wod-Kan w Ksawerowie. Efekty jego społecznych pasji były widoczne we współpracy z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołami Gospodyń Wiejskich i organizacjami działający mina terenie gminy. Z wyboru mieszkańców przez wiele lat pełni funkcję radnego naszej gminy.

JÓZEF ROŻEK

Od 1990 r. Pan Józef Rożek pełnił funkcję Naczelnika OSP w Woli Zaradzyńskiej. Swoją postawą społecznika i umiejętnościami organizatorskimi integrował lokalną społeczność w działalności kulturalnej i sportowej. Od chwili wstąpienia do OSP w 1970 r. niósł pomoc mieszkańcom gminy podczas klęsk żywiołowych. Był inicjatorem budowy szkoły i strażnicy w Woli Zaradzyńskiej, za co został odznaczony ,,Honorową Odznaką Miasta Łodzi”. W strukturach OSP pełnił z wyboru społeczną funkcję członka Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Zarządu OSP, a od 1999 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zarządu Komisji Rewizyjnej w Pabianicach. Z Jego inicjatywy przy OSP w Woli Zaradzyńskiej powstała ,,Młodzieżowa Drużyna OSP Dziewcząt i Chłopców”, której celem była edukacja przyszłych strażaków i wolontariuszy niosących pomoc drugiemu człowiekowi oraz ciekawa propozycja spędzania wolnego czasu w sposób pożyteczny. Pod kierunkiem p. Józefa członkowie drużyny młodzieżowej wyjeżdżali corocznie na letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe oraz zdobywali sukcesy dla gminy w zawodach sportowych i pożarniczych. Z wyboru mieszkańców p. Józef od 1994r. pełnił funkcję Ławnika w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.

GENOWEFA PLUTA

Pani G. Pluta aktywnie pozyskiwała i zjednywała wokół siebie ludzi w celu animowania kultury, propagowania humanistycznych postaw moralnych i zdrowego trybu życia. W 1952 r. zainicjowała w Ksawerowie Stowarzyszenie Kobiet, które w 1962 przekształcone zostało w Koło Gospodyń Wiejskich. Przez wiele lat Pani G. Pluta była przewodniczącą KGW. Ponadto od 1990 r. była przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet, a od 1997 r. – przewodniczącą Międzygminnej Rady Kobiet. Pod jej kierunkiem organizowano liczne kulturalne imprezy o zasięgu gminnym i międzygminnym, imprezy kultywujące obrzędy ludowe i tradycje patriotyczne, cykle szkoleniowe dla kobiet, konkursy popularyzujące nowe trendy w życiu społecznym i gospodarczym. Przez wiele lat aktywnie działała w Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, gdzie przez 8 lat pełniła funkcję sekretarza. Ponadto była członkiem Prezydium i sekretarzem Wojewódzkiego Zarządu K i OR. Przez 8 lat pełniła w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej – Oddział Pabianice funkcję wiceprezesa i za wkład pracy została dwukrotnie odznaczona: 30.06.1980 r. ,,Srebrną Odznaką Honorową PKPS” oraz 21.09.1983 r. ,,Złotą Odznaką Honorową PKPS”. Na wielkie uznanie zasługuje również współpraca p. G. Pluty z Kółkami Rolniczymi i Ruchem Spółdzielczym. Od 1956 r. przez 8 lat pełniła funkcję prezesa i 1 kadencję – wiceprezesa Kółek Rolniczych w Ksawerowie. Była również kierownikiem filii Gminnej Spółdzielni w Ksawerowie, członkiem Rady Nadzorczej Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Łodzi, członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pabianicach oraz radną Gminnej Rady Nadzorczej w latach 1974-1977. Za aktywność i zaangażowanie była wielokrotnie odznaczana: 1988 r.- ,,Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski”,1984r. - ,,Medal 40-lecia”,1984 r. – Order Serca –Matkom Wsi, 1985 r. - ,,Za zasługi w spółdzielczości” itd.

URSZULA HERBICH

Pani Urszula Herbich – aktywnie inspirowała i organizowała działalność społeczną wśród mieszkańców. Od 1960 r. pełniła funkcję sekretarza Rady Sołeckiej, a od 1983 r. funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Gadce. Od 1984 r. Była współinicjatorką i doskonałym organizatorem prac społecznych podejmowanych przez mieszkańców przy budowie Domu Rolnika, sklepu, wodociągu, przyzagrodowych ekologicznych oczyszczalni ścieków, linii telefonicznych oraz remoncie i budowie nawierzchni w swoim sołectwie. Animatorka kultury w swojej miejscowości. KGW pod jej kierunkiem przygotowywało liczne imprezy kultywujące tradycje i obrzędy oraz o charakterze patriotycznym. W 1986 r. zainicjowała w swojej miejscowości działalność sportową młodzieży, za co została odznaczona w 1989 r. ,,Brązową Odznaką LZS”. Jako działacz społeczny współpracujący z Kołami Rolniczymi otrzymała odznaczenie ,,Zasłużony dla Kółek Rolniczych”.

MICHAŁ OGIŃSKI

Doc. dr hab. Michał Ogiński przez wiele lat służył społeczności Ksawerowa nie tylko radą lecz również wsparciem finansowym, przy realizacji cennych inicjatyw społecznych. Udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 244 tyś. zł. na rzecz budowy Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie. Pan M. Ogiński wspomagał młodzież szkolną - dofinansowując wypoczynek dzieci, imprezy sportowe, współorganizując akcje charytatywne na terenie gminy. Wspierał finansowo akcje pomocowe, zarówno w stosunku do osób fizycznych, jak i organizacji społecznych i samorządów lokalnych. Na liście instytucji wspomaganych przez Pana M. Ogińskiego znalazły się min.: Państwowa Szkoła Muzyczna w Pabianicach, Fundacja Kultury Polskiej, Światowa Fundacja Zdrowia Rozum - Serce, Akademia Medyczna w Łodzi, Specjalistyczny Szpital Gruźlicy w Tuszynie, Bank Dawców Szpiku, Parafia Rzymskokatolicka w Ksawerowie, Ośrodek Zdrowia w Ksawerowie. Znane są również mieszkańcom gminy osiągnięcia naukowe doc. Dr hab. M. Ogiński w dziedzinie farmacji np.: sposób otrzymywania preparatu do scyntygraficznego badania nerek czy kompleks technetu 99-m, które niezmiernie przyczyniły się do promocji Gminy Ksawerów. ponadto 2 świadectwa autorskie o dokumentowaniu wynalazków, 4 świadectwa racjonalizatorskie Akademii Medycznej w Łodzi, autor 29 publikacji i 38 referatów publikowanych w kraju i za granicą.

ELŻBIETA OGIŃSKA

Pani Elżbieta Ogińska przez wielu lat czynnie współpracowała z Towarzystwem Rozwoju Ksawerowa, służąc nie tylko radą ale również wsparciem finansowym, poprzez realizację cennych inicjatyw społecznych. Wspierała finansowo akcje pomocowe, zarówno w stosunku do osób fizycznych, jak i organizacji społecznych i samorządów lokalnych. Wspomagała młodzież szkolną - dofinansowując wypoczynek dzieci, imprezy sportowe, współorganizując akcje charytatywne na terenie gminy. Aktywna działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Ksawerowie. Współpracowała z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Na liście instytucji wspomaganych przez Panią E. Ogińską znalazły się min.: Państwowa Szkoła Muzyczna w Pabianicach, Fundacja Kultury Polskiej, Światowa Fundacja Zdrowia Rozum - Serce, Akademia Medyczna w Łodzi, Specjalistyczny Szpital Gruźlicy w Tuszynie, Bank Dawców Szpiku, Parafia Rzymskokatolicka w Ksawerowie, Ośrodek Zdrowia w Ksawerowie.

Ks. STANISŁAW BRACHA

Ksiądz Stanisław Bracha pochodzi z Dobronia. W Pabianicach ukończył technikum Mechaniczne, następnie wstąpił do Seminarium. W 1979 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1986 r. wyjechał jako misjonarz do Argentyny, gdzie przebywał 10 lat. Pełnił tam funkcję biskupa, kanclerza i ekonoma diecezjalnego. Nadzorował budowę szkół, szpitali i domów dla najbiedniejszych. Dzielił darami Caritas. Zwieńczeniem Jego pacy w Parafii był mały kościół wybudowany w Sawanie. Do kraju wrócił latem 1997 r. i 7 września tego samego roku objął Parafię Rzymsko –Katolicką w Ksawerowie. Szybko awansował – już 8 grudnia 2000 r. został zastępcą dziekana Dekanatu Pabianickiego, a 22 maja 2001r. otrzymał nominację Kanonika. Ksiądz Kanonik spełnia powołanie pracując dla drugiego człowieka na terenie Ksawerowa. Jako Proboszcz ma szczególną zdolność nawiązywania kontaktów i budzenia sympatii w naszym środowisku.
W krótkim czasie po objęciu Parafii wybudował piękny dom parafialny, przeprowadził remont kościoła wraz z elewacją zewnętrzną oraz doprowadził cmentarz w Ksawerowie do wzorowego wyglądu. Obiekty te stanowią jedne z najładniejszych miejsc w Ksawerowie. Ponadto Proboszcz żywo interesuje się problemami mieszkańców niosąc pomoc potrzebującym. Nieliczni tylko widzą jak wiele pomocy materialnej doznali od Proboszcza potrzebujący i głodni, gdyż w swojej skromności nigdy o tym nie wspomina. Ksiądz Stanisław Bracha promuje gminę dzięki licznym sukcesom, prowadzonego pod Jego nadzorem i opieką, zespołu muzycznego ,,Jezusowe Promyki”. Zespół ten kilkakrotnie osiągał wysokie miejsca w różnych festiwalach. Za Jego sprawą powstał również Ośrodek Charytatywny Ksawerowie.

MARIA KOPCZEWSKA

Pani M. Kopczewska pracę w reaktywowanej Gminie Ksawerów rozpoczęła 18 sierpnia 1997 r. na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Będąc z zawodu magistrem inżynierem melioracji wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie realizowała swoją wiedzę i doświadczenie na trudnym stanowisku w Urzędzie Gminy Ksawerów, który budował swoje struktury i doświadczenie. Ranga tych zadań została wzmocniona przez Radę Gminy Ksawerów, która 26marca 1998 r. powołała panią Marię Kopczewską na stanowisko zastępcy wójta. W tym czasie ulegają znacznemu przyśpieszeniu prace nad budową sieci wody i kanalizacji w gminie, a tak dużym zaludnieniu i zurbanizowaniu, jak nasza gmina. W tym czasie dochodzi też do budowy kolektora sanitarnego włączającego ścieki z terenu miny do kolektora Pabianice-GOŚ. Inwestycja ta była przełomem w realizacji najważniejszych problemów dla mieszkańców gminy, pozbawianych czystej, zdrowej wody w gęstej zabudowie budownictwa mieszkalnego. Pani M. Kopczewska pełniła funkcję wójta od 31 marca 2000 r. Efektywne działanie pani Wójt zaowocowały pozyskaniem poważnych Kwot z funduszy strukturalnych. Rok 2003 był rekordowym pod względem inwestycji gminnych realizowanych dzięki dotacjom z Funduszu SAPARD, na realizację budowy sieci wod-kan na ul. Zachodniej, czy też z PAOW na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Traktorowej i Tymiankowej. Obok inwestycji wodno-kanalizacyjnych, wymienić trzeba budowę ,,nowego” Gminnego Ośrodka Zdrowia, budowę hali sportowej z udziałem środków pomocowych, utrzymanie jednostek oświatowych na dobrym poziomie merytorycznym i technicznym w wyniku dokonywanych remontów. Dzięki osobistemu wysiłkowi i zaangażowaniu pani Wójt, Gmina Ksawerów w 2003 r. znalazła się po raz drugi w Złotej Setce Samorządów w rankingu organizowanym przez Centrum Badań Regionalnych i dziennik ,,Rzeczpospolita”. Ukoronowaniem uznania, był fakt, że pani wójt znalazła się w dziesiątce najlepszych wójtów w Polsce konkursie na ,,Wójta roku 2003” organizowanym przez Redakcję Audycji Wsi i Rolnictwa Telewizji Polskiej.

HENRYKA OKROJEK

Działalność społeczną Pani Henryki Okrojek dotuję się od 1980 roku. Jej pełna zaangażowania postawa widoczna jest cięgle w podejmowanych inicjatywach i efektach pracy, współ-kierowanych przez nią organizacji społecznych. Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Rozbudowy Szkoły w Woli Zaradzyńskiej wykazała się umiejętnościami organizatorskimi i zdolnością zjednywania ludzi do prac społecznych. Jako Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej z wielką troską podejmowała działania na rzecz poprawy warunków edukacyjnych oraz udzielania pomocy socjalnej dla dobra dzieci. Za swą życzliwość dla ludzi i umiejętności łagodzenia sporów, obdarzona zaufaniem mieszkańców – czterokrotnie wybierana w skład Rady Sołeckiej. Od 1985r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a od 1998 r. funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zaradzyńskiej. Pod jej kierownictwem organizowane są liczne kulturalne imprezy środowiskowe i gminne kultywujące obrzędy ludowe i tradycje patriotyczne, cykle szkoleniowe dla kobiet mające na celu podnoszenie wiedzy fachowej oraz konkursy popularyzujące nowe trendy w życiu społecznym i gospodarczym.

JAN WAWRZKO

Członek OSP w Woli Zaradzyńskiej od 1978 r. O2001 . pełni funkcję Prezesa OSP. Dowodzona przez niego jednostka liczy ok. 40 strażaków. Na terenie naszej gminy jak i powiatu czynnie uczestniczy w pracach społecznych. Niesie pomoc tym którzy doznali szkód w wyniku zalania, huraganów (silnych wiatrów), czy pożarów. Jego pomoc i zaangażowanie jest bezinteresowne. Dzięki jego zdolnością organizacyjnym jednostka OSP z naszej gminy ,,świeci” przykładem.

KAZIMIERZ LUDZIEJEWSKI

Wieloletni sołtys Sołectwa Ksawerów Wschód (od 1988 r.). Emerytowany nauczyciel, co znalazło wyraz w ścisłych kontaktach ze szkołami na terenie Gminy Ksawerów. Głęboko zaangażowany w budowę gazociągu, który został sfinalizowany w 1986 r. po uruchomieniu pierwszych nitek gazowych.
Człowiek dużej wrażliwości społecznej w bardzo trudnych dla niektórych mieszkańców w chwilach. Przyczynił się do sukcesu akcji odbudowania domu mieszkańców poszkodowanych w czasie pożaru na ul. Wschodniej. Pomógł wydatnie innym poszkodowanym w czasie ogromnej wichury, która spowodowała uszkodzenia i zerwania dachów wielu miejscach Ksawerowa, w tym również Sołectwie Ksawerów Wschód.
Członek Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów i Kanalizacji. Aktywny uczestnik inicjatyw społecznych w zdobywaniu dokumentacji i finansów w sprawach związanych z wodociągowaniem i kanalizowaniem ulic Solarza, Miła, Złota, Rataja, Wschodnia. Sołectwo Ksawerów Wschód jest najlepiej zwodociągowane i skanalizowane w Gminie Ksawerów. W poważnym stopniu jest to zasługa Pana K. Ludziejewskiego. Oprócz długoletniej działalności społecznej na terenie Gminy Ksawerów również zasłużony jako ławnik Sądu Rejonowego w Pabianicach.
Cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem mieszkańców sołectwa czego dowodem są kolejne zwycięstwa w wyborach na Sołtysa.

HELENA RUSAK

Mieszkanka Ksawerowa. Od wielu lat znana przez mieszkańców jako nauczyciel – wychowawca wielu pokoleń Ksawerowian. Przez wiele lat potrafiła łączyć pracę zawodową, wykonywaną z ogromnym zaangażowaniem, z działalnością na rzecz mieszkańców Gminy Ksawerów. Pełniła następujące funkcje: Radna Gminy Ksawerów kolejnych kadencji, członek Zarządu Gminy Ksawerów, Przewodnicząca Komisji Samorządowo – Społecznej. Panią H. Rusak cechuje duża aktywność, zaangażowanie, pomysłowość i skuteczność. Ławnik w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w latach 1991 – 1994. Wieloletni, czynnie działający członek Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa.

ANNA SZCZEŚNIAK – RYDZ

Pani Anna Szcześniak – Rydz - Radna Gminy Ksawerów. Cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem mieszkańców. Aktywnie włącza się w działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców. Członek Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu w latach 80-tych, komitetu wodociągowego oraz komitetu kanalizacyjnego. Swoją operatywnością i zaangażowaniem doprowadziła do zwodociągowania znacznej części sołectwa. Jest to czynny radny, lekarz i społecznik, który zawsze służy pomocą wobec drugiego człowieka.

JANUSZ BARTOLD

Sołtys Sołectwa Ksawerów-Zachód od 1991 r. Aktywny działacz społeczny (Społeczny Komitet Budowy Wodociągów i Kanalizacji Ksawerowie). Propagator reaktywowania Gminy Ksawerów, co nastąpiło w1997 r. przy Jego nieocenionym udziale. Aktywny działalność na forum Rady Gminy Ksawerów w zakresie inwestycji Wod-Kan zaowocowała ukończoną inwestycją na ulicy Zachodniej w zakresie wody, kanalizacji i nowej powierzchni asfaltowej, jak również inwestycją w Widzewie. Stojąc naczelne sołectwa integruje społeczność organizując liczne spotkania z mieszkańcami na terenie Zespołu Szkół Rolniczych.

KRYSPINA JANAS

Kryspina Janas jest lekarzem medycyny od 40 lat związanym z gminą Ksawerów jako miejscem zamieszkania i pracy, traktująca swoją pracę jako służbę lokalnej społeczności.
Urodziła się w Żelachowie, ale od dziecka związany była z Toruniem. Tam ukończyła szkołę podstawową i średnią. W 1968 r. ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Przez prawie rok ( od września 1968 do czerwca 1969) pracowała w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Następnie przez ponad rok ( od lipca 1969 do listopada 1970 ) w Szpitalu miejskim Pabianicach. Od listopada 1970 r. pracuje w Ksawerowie. Początkowo zamieszkała wraz z rodziną w mieszkaniu służbowym mieszczącym się w Willi Hoffmana gdzie również miał siedzibę Ośrodek Zdrowia w Ksawerowie. Przez cały czas swojej pracy była i jest otwarta na problemy swoich pacjentów, mając na uwadze to, że jest to człowiek cierpiący. Jest na każde wezwanie. Nigdy nie odmawia przyjęcia. Bywało historii Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie, że pracowała także w trudnych warunkach i niepewności np. przy zmieniających się strukturach organizacji Ośrodka Zdrowia ( ZOZ Łódź, SP ZOZ Pabianice i Ośrodek Zdrowia jako samodzielna jednostka), ale nigdy nie opuściła gminy Ksawerów i swoich pacjentów, także po przejściu na emeryturę. Ciągle dokształca się uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach lekarskich. Wykonując swój zawód stała się wzorem dla swojej córki Magdaleny, która ,,poszła w jej ślady” i również jest bardzo cenionym lekarzem.
Panią K. Janas cechuje wysoka kultura osobista, niezwykle ciepłe i życzliwe podejście do pacjenta i współpracowników. Bliskie są jej sprawy związane z naszą gminą. Pani dr K. Janas to oddany całym sercem i zasłużony dla naszej społeczności lekarz.

JAN FABIJAŃSKI

Dr nauk rolniczych Jan Fabijański jest znanym w dziedzinie ogólnej uprawy roli i roślin. Od 1973 r. prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu ogólnej uprawy roli i roślin Punkcie Konsultacyjnym SGGW w Widzewie przemianowanym na Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny. W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego ds. ZOD w Widzewie. W czasie pełnienia funkcji dbał o sprawne funkcjonowanie i rozwój Ośrodka. Czynił wiele starań w celu poprawy bazy dydaktycznej oraz warunków studiowania dla studentów. Bardzo przyjazny dla współpracowników i studentów tworzył atmosferę sprzyjającą dobrej współpracy i rozwiązywania bieżących problemów. Wpierał wszystkich studentów, którzy z przyczyn losowych lub nadmiaru obowiązków mieli trudności z terminowym realizowaniem wymogów regulaminowych. Współpracował z lokalnym środowiskiem na rzecz poprawy jakości studiów w ZOD w Widzewie.
Jest jednym z tych pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którzy chcieli przyjeżdżać na zajęcia do Widzewa. W latach 1970 – 1995 niezmiernie trudno było znaleźć wykładowców, którzy zgadzali się prowadzić zajęcia w Widzewie ze względu na dużą uciążliwość i stratę czasu związaną z dojazdem oraz częstą koniecznością noclegu w niezbyt komfortowych wówczas warunkach. Uciążliwy dla wykładowców jest system studiów zaocznych polegających na prowadzeniu zajęć podczas zjazdów szkoleniowych, które odbywają się w weekendy. Pracując jednocześnie w macierzystej uczelni, weekendowa praca ze studentami wymagała poświęcenia i pasji. Wykładowca pracujący w ZOD Widzew miał zajęty często co drugi weekend. Przyjazd z Warszawy na zajęcia do Widzewa nie był również atrakcyjny finansowo. Traktował pracę w WOD w Widzewie jako obowiązek. Podkreślał konieczność podnoszenia poziomu polskiego rolnictwa poprzez kształcenie rolników na poziomie wyższych studiów. Również zasługą dr J. Fabijańskiego jest fakt, iż znacząca większość z prawie 2000 absolwentów ukończyła studia. Wśród nich jest wielu mieszkańców Gminy Ksawerów.

ZDZISŁAW WYSZYŃSKI

Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński jest specjalistą w zakresie szczegółowej uprawy roślin. Od 1986 r. prowadzi wykłady i ćwiczenia na terenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Widzewie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest najdłużej pracującym w ZOD czynnym wykładowcą. Od 2006 r. pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii w strukturach którego to wydziału istnieje ZOD Widzew.
Jest jednym z tych pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którzy chcieli przyjeżdżać na zajęcia do Widzewa. W latach 1970 – 1995 niezmiernie trudno było znaleźć wykładowców, którzy zgadzali się prowadzić zajęcia w Widzewie ze względu na dużą uciążliwość i stratę czasu związaną z dojazdem oraz częstą koniecznością noclegu w niezbyt komfortowych wówczas warunkach. Uciążliwy dla wykładowców jest system studiów zaocznych polegających na prowadzeniu zajęć podczas zjazdów szkoleniowych, które odbywają się w weekendy. Pracując jednocześnie w macierzystej uczelni, weekendowa praca ze studentami wymagała poświęcenia i pasji. Wykładowca pracujący w ZOD Widzew miał zajęty często co drugi weekend. Przyjazd z Warszawy na zajęcia do Widzewa nie był również atrakcyjny finansowo. Prof. dr hab. Z. Wyszyński traktował pracę w WOD w Widzewie jako obowiązek. Przyjeżdżał na zajęcia przywożąc ze sobą bardzo ciekawe okazy żywych roślin jako pomoce dydaktyczne do prowadzenia ćwiczeń. Podkreślał konieczność podnoszenia poziomu polskiego rolnictwa poprzez kształcenie rolników na poziomie wyższych studiów. Również zasługą Profesora jest fakt, iż znacząca większość z prawie 2000 absolwentów ukończyła studia. Wśród nich jest wielu mieszkańców Gminy Ksawerów.

ZBIGNIEW ZAGÓRSKI

Dr hab. Zbigniew Zagórski prof. nadzw. SGGW jest cenionym specjalistą w dziedzinie geologii i gleboznawstwa. Od 2005 r. pełnił funkcję kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Widzewie. W czasie pełnienia funkcji dba o sprawne funkcjonowanie i rozwój Ośrodka. Czyni wiele starań, w celu poprawy bazy dydaktycznej oraz warunki studiowania dla studentów. Współpracuje z lokalnym środowiskiem. Czynnie uczestniczy okolicznościowych spotkaniach i przedsięwzięciach wspólnych uczelni i gminy. Jego ogromne zaangażowanie w sprawy naboru studentów i zapewnienie ciągłości pracy ZOD w Widzewie jest godne uznania. W wyjątkowa trudnych dla ZOD czasach potrafi zdobyć środki finansowe na kontynuowanie działalności, jak również prowadzić skuteczną promocję studiów niestacjonarnych i pozyskiwać studentów następnych roczników.
Również zasługa dr hab. Zbigniewa Zagórskiego jest fakt, że wielu spośród prawie 2000 absolwentów ukończyło studia. Wśród nich jest wielu mieszkańców Gminy Ksawerów.

PIOTR STYPIŃSKI

Prof. dr hab. Piotr Stypiński jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie łąkarstwa i gospodarki łąkowej. Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Łąkarstwa. Od 1989 r. prowadzi wykłady i ćwiczenia na terenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Widzewie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1996 – 2002 pełnił funkcję prodziekana ds. ZOD w Widzewie, a w latach 2002 – 2005 funkcję kierownika tegoż ośrodka. W czasie pełnienia funkcji dbał o rozwój ZOD. Poczynił wiele starań, aby nie dopuścić do likwidacji ośrodka, gdyż takie koncepcje były lansowane wówczas przez niektórych członków władz SGGW. Równocześnie współpracował z lokalnym środowiskiem uczestnicząc w gminnych i powiatowych uroczystościach oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne z młodzieżą ZSCKR w Widzewie szczególnie zainteresowaną tematyką łąkarstwa oraz udzielał konsultacji nauczycielom.
Prof. dr hab. Piotr Stypiński jest jednym z tych pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którzy chcieli przyjeżdżać na zajęcia do Widzewa. W latach 1970 – 1995 niezmiernie trudno było znaleźć wykładowców, którzy zgadzali się prowadzić zajęcia w Widzewie ze względu na dużą uciążliwość i stratę czasu związaną z dojazdem oraz częstą koniecznością noclegu w niezbyt komfortowych wówczas warunkach. Uciążliwy dla wykładowców jest system studiów zaocznych polegających na prowadzeniu zajęć podczas zjazdów szkoleniowych, które odbywają się w weekendy. Pracując jednocześnie w macierzystej uczelni, weekendowa praca ze studentami wymagała poświęcenia i pasji. Wykładowca pracujący w ZOD Widzew miał zajęty często co drugi weekend. Przyjazd z Warszawy na zajęcia do Widzewa nie był również atrakcyjny finansowo. Prof. dr hab. P. Stypiński traktował pracę w WOD w Widzewie jako obowiązek. Przyjeżdżał na zajęcia przywożąc z sobą bardzo ciekawe okazy żywych roślin jako pomoce dydaktyczne do prowadzonych ćwiczeń. Podkreślał konieczność podnoszenia poziomu polskiego rolnictwa poprzez kształcenie rolników na poziomie wyższych studiów. Gdyby nie działalność ZOD w Widzewie ogromna większość z prawie 2 000 absolwentów nie ukończyłaby studiów ze względów finansowych oraz braku możliwości. Wśród nich jest również wielu mieszkańców Gminy Ksawerów.

STANISŁAW MERCIK

Prof. dr hab. Stanisław Mercik znany w Europie specjalista dziedzinie chemii rolnej i nawożenia. Od 1972 r. do chwili obecnej prowadzi wykłady i ćwiczenia na terenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Widzewie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1981 – 1987 pełnił funkcję kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Widzewie. W czasie pełnienia funkcji znacząco przyczynił się do rozwoju Ośrodka noszącego wówczas nazwę Punkt Konsultacyjny. Poczynił wiele starań, aby pozyskać środki finansowe na wyposażenie pracowni i laboratoriów od władz ówczesnego województwa łódzkiego, sieradzkiego, piotrkowskiego i skierniewickiego. Efektem tych starań jest m.in. do dziś wykorzystywane wyposażenie znajdujące się w ZOD.
S. Mercik jest jednym z tych pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którzy chcieli przyjeżdżać na zajęcia do Widzewa. W latach 1970 – 1995 niezmiernie trudno było znaleźć wykładowców, którzy zgadzali się prowadzić zajęcia w Widzewie ze względu na dużą uciążliwość i stratę czasu związaną z dojazdem oraz częstą koniecznością noclegu w niezbyt komfortowych wówczas warunkach. Uciążliwy dla wykładowców jest system studiów zaocznych polegających na prowadzeniu zajęć podczas zjazdów szkoleniowych, które odbywają się w weekendy. Pracując jednocześnie w macierzystej uczelni, weekendowa praca ze studentami wymagała poświęcenia i pasji. Wykładowca pracujący w ZOD Widzew miał zajęty często co drugi weekend. Przyjazd z Warszawy na zajęcia do Widzewa nie był również atrakcyjny finansowo. Prof. dr hab. A. Mercik traktował pracę w WOD w Widzewie jako obowiązek. Podkreślał konieczność podnoszenia poziomu polskiego rolnictwa przez kształcenie rolników na poziome wyższych studiów. Gdyby nie działalność ZOD w Widzewie ogromna większość z prawie 2 000 absolwentów nie ukończyłaby studiów ze względów finansowych oraz braku możliwości. Wśród nich jest również wielu mieszkańców Gminy Ksawerów.