logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Sz. Państwo

Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162, 1243) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji. W ewidencji gromadzi się dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie: a) źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, b) źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej, c) źródła spalania paliw.

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa wyżej, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (dotyczy nowo oddanych po 30 czerwca 2021 r. do użytku budynków oraz zmiany po tym terminie źródeł ciepła).

Natomiast właściciel lub zarządca budynków (mieszkań) eksploatowanych przed 30 czerwca 2021 r. deklarację winien złożyć do 30 czerwca 2022 r. Deklarację można złożyć korzystając z systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli składający deklarację posiada profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód, na stronie: www.zone.gunb.gov.pl w zakładce ”złóż deklarację’’ może wypełnić formularz A lub B i przesłać go elektronicznie. Na stronie „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Materiały do pobrania” znajduje się wzór deklaracji do odręcznego wypełnienia.

Deklarację składa się w postaci pisemnej. Jeżeli właściciel lub zarządca budynku (mieszkania) nie złożył deklaracji elektronicznie – będzie mógł wypełniony formularz złożyć w Urzędzie Gminy. Pracownik Urzędu wprowadzi dane z formularza do sytemu teleinformatycznego CEEB. Z uwagi na termin składania deklaracji (30 czerwca 2022 r.) – zachęcamy do składania formularzy do Urzędu Gminy od marca 2022 r. (dotyczy budynków i mieszkań oddanych do użytku przed 01 lipca 2022 r.).