logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

ORGANY GMINY

Wójt Gminy Ksawerów

Wójt Gminy Ksawerów
Adam Topolski

e-mail: sekretariat@ksawerow.com

 • Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Wójt.
 • WÓJT GMINY pełni funkcję organu wykonawczego Gminy.
 • Wójt kieruje pracą Urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 • Podejmuje decyzje majątkowe dotyczące czynności zwykłego zarządu.
 • Wykonuje czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.
 • Wójt Gminy kieruje pracą Urzędu bezpośrednio lub przy pomocy: Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy, zgodnie z określonym w niniejszym Regulaminie podziałem zadań i kompetencji.
 • Zastępca Wójta zastępuje Wójta, działa w zakresie spraw powierzonych przez Wójta i ponosi przed nim odpowiedzialność. Wykonując powierzone zadania zapewnia kompleksową ich realizację oraz kontroluje działalność podległych referatów i innych jednostek organizacyjnych Urzędu.
  • Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Wójta.
 • Sekretarz Gminy działa w zakresie ustalonym przez Wójta, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, właściwe warunki jego działania, a także sprawną organizację pracy w Urzędzie.
 • Skarbnik Gminy zapewnia realizację polityki finansowej Gminy.
 • Kierownicy są odpowiedzialni za organizację pracy referatów.
 • Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 5 następuje w drodze pisemnego upoważnienia Wójta.
 • O ile Wójt nie postanowi inaczej, do jego wyłącznej kompetencji należy:
  • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
  • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
  • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady Gminy,
  • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
  • udzielanie upoważnień w realizacji gospodarki finansowej Skarbnikowi Gminy i innym pracownikom,
  • udzielanie pełnomocnictw procesowych,
  • udzielanie upoważnień pracownikom,
  • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością,
  • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy
  • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
  • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  • monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 • Wójt kieruje pracą i bezpośrednio sprawuje nadzór nad:
  • pracą Zastępcy Wójta
  • pracą Sekretarza,
  • pracą Skarbnika,
  • pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • stanowiskiem ds. Kryzysowych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Gminnym Domem Kultury z Biblioteką,
  • Gminną Jednostką Wod-Kan,
  • radcami prawnymi,
  • doradcami,
  • innymi samodzielnymi stanowiskami pracy.

Wójt Gminy Ksawerów przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00.
Spotkanie należy umówić wcześniej osobiście lub telefonicznie w sekretariacie urzędu.

tel. 42 213 80 50Sekretarz Monika Sroczyńska

Sekretarz Gminy Ksawerów
Monika Sroczyńska

e-mail: sekretarz@ksawerow.com

Do zadań SEKRETARZA należy:

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  • nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
  • prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu, konkursami na wolne stanowiska, służbą przygotowawczą
  • opracowywanie projektów zmian regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w Urzędzie,
  • realizowanie pod kierunkiem Wójta polityki kadrowej w Urzędzie,
  • nadzór nad zapewnieniem dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego i biurowego,
  • nadzór nad przestrzeganiem organizacji i dyscypliny pracy, załatwiania i rozstrzygania spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych upoważnień,
  • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio podległych,
  • dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników,
  • wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz kierowanie ich wg właściwości,
  • nadzór pod względem formalnym poprawności przygotowania przedkładanych materiałów na sesje i posiedzenia komisji,
  • koordynacja i realizacja zadań wspólnych, nałożonych na komórki organizacyjne,
  • prowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów, wyborów organów jednostek pomocniczych oraz wyborem ławników do sądów powszechnych,
  • wykonywanie zadań wynikających z kontaktów z sołectwami Gminy oraz innych zadań powierzonych przez Wójta.
 • Sekretarz kieruje pracą i bezpośrednio sprawuje nadzór nad:
  • Referatem Organizacyjnym,
  • Referatem Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji,
  • Referatem Ewidencji,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej,
  • odrębnie wskazanymi samodzielnymi stanowiskami pracy.
 • W przypadku nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta funkcję kierownika Urzędu pełni Sekretarz. W takim przypadku przysługują mu uprawnienia Wójta, jako kierownika Urzędu. Powierzenie zadań, o których mowa następuje w drodze pisemnego upoważnienia Wójta.

Skarbnik Ksawerów Katarzyna Rogalewska

Skarbnik Ksawerów
Katarzyna Rogalewska

 

e-mail: skarbnik@ksawerow.com

SKARBNIK GMINY odpowiada za prawidłową realizację budżetu Gminy, w tym w szczególności:

 • nadzoruje w imieniu Wójta Gminy wykonywanie gospodarki finansowej Gminy, w tym pełni nadzór nad komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie gospodarki finansowej,
 • nadzoruje, w ramach zadań realizowanych przez podległe referaty prawidłową gospodarkę mieniem Gminy oraz wykonanie budżetu Gminy,
 • realizuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie wynikającym z otrzymanych upoważnień oraz przepisów regulujących obowiązki głównych księgowych (skarbników),
 • w zakresie określonym w odrębnym upoważnieniu realizuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywanymi w imieniu Wójta czynnościami organu podatkowego Gminy,
 • wykonuje czynności nadzorczo-kontrolne w zakresie realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
 • opracowuje projekt budżetu Gminy oraz sprawozdanie z jego wykonania,
 • zapewnia opracowanie dokumentów i aktów prawnych dotyczących budżetu Gminy oraz jego zmian, w tym wieloletniej prognozy finansowej,
 • przygotowuje analizy, sprawozdania, oceny i bieżące informacje o sytuacji finansowej Gminy,
 • opiniuje projekty uchwał Rady wywołujące skutki finansowe dla Gminy;
 • kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • zapewnia i nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w Urzędzie,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, obowiązującymi przepisami oraz kompletność i rzetelność dokumentów odzwierciedlających te operacje,
 • nadzoruje i odpowiada za zadania wynikające z udzielonej przez Gminę pomocy publicznej,
 • dokonuje analizy możliwości uzyskiwania przez Gminę oraz gminne jednostki organizacyjne dodatkowych źródeł dochodów,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy,
 • monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
 • wykonuje inne zadania powierzone przez Wójta.

Skarbnik kieruje pracą i bezpośrednio sprawuje nadzór nad:

 • Referatem Budżetowym,
 • Referatem Dochodowym,
 • głównym księgowym Urzędu.

Obsługa Sekretariatu Urzędu 

II piętro – pokój 202
tel. 42 213 80 50
fax. 42 213 80 02
e-mail: sekretariat@ksawerow.com